Kan man legge et PREFA-tak på bølgeplater?

Et av de spørsmålene som stilles oftest når det gjelde renovering av tak er om PREFA-taket kan legges over eksisterende bølgeplater av asbest?

Det kan løses teknisk, men som produsent av et miljøvennlig aluminiumstak anbefaler vi ikke denne typen renovering. Ettersom de fleste bølgeplater er blandet med helseskadelige asbestfibre, må man sørge for at disse fibrene ikke frigjøres. Fibrene frigjøres når man borer eller sager i platene, eller når materialet eldes uten andre miljøpåvirkninger. Hvis materialet i bølgeplatene beskyttes av et aluminiumstak, kan uttørkings- og aldringsprosessen gå sin gang. Derfor anbefaler vi av helse- og miljøgrunner, å unngå slike farer ved å fjerne asbestholdige plater.

Demontering

Demontering av asbestholdig materiale må gjøres av en bedrift med spesiell opplæring. Forbundet for blikkenslagere og kobbersslagere ga ut en veileder for håndtering av asbestsement i begynnelsen av 2007. I denne veiledningen er det tydelig beskrevet hvor nøyaktig man må være ved håndtering og lagring av asbestsement. I utgangspunktet må det hindres at fibersementstøv frigis. (F.eks. skal man ikke bore eller sage med maskiner med høyt turtall, undertak må ikke slås ut, bygningsavfall må ikke sendes i nedløpssklier osv.). Transporten fra byggeplassen må skje i såkalte "Big Bags".

Nylegging

Å legge nye tak med gamle asbestholdige bølgeplager er forbudt (iht. 2003/18/EF "Asbestdirektivet" og østerrikske "Kjemikalieforbudsforordningen" §2 BGBI. Nr. 447/2003).

Deponering

Deponering av asbestholdige bølgeplater skjer i deponier som er spesielt beregnet på slikt bygningsavfall etter deponiforordningen 2008. Avfallet må merkes som asbestholdig ved leveringen, og den som er ansvarlig for deponiet må sette i verk spesielle tiltak for å kassere disse bygningsavfallet. I utgangspunktet må det lagres slik at det ikke kan støve.