Generelle forretningsvilkår: PREFA GmbH generelle kjøps- og leveringsbetingelser for tak og fasader i aluminium

1. Gyldighetsområde

1.1. Disse generelle kjøps- og leveringsbetingelsene er - såfremt noe annet ikke er avtalt skriftlig i et enkelt tilfelle - en vesentlig del av alle kontrakter vi inngår i forbindelse med salg av våre egenproduserte produkter og varer fra lager. 

Kundens generelle forretningsvilkår er ikke gyldige. Disse gjelder bare hvis vi har akseptert dem i hvert enkelt tilfelle. At vi ikke motsetter oss dette betyr ikke at vi aksepterer det.

1.2. For monteringsarbeid som vi utfører i forbindelse med salg av PREFA-produkter gjelder også våre monteringsvilkår.

2. Skriftlig form

Erklæringer, rådgivning og kontrakter som vi eller våre utfører blir først bindende med en skriftlig bekreftelse fra oss. Erklæringer som vår kunde må sende i henhold til disse generelle kjøps- og leveringsbetingelsene, som reklamasjoner og lignende, må foreligge i skriftlig form for å være gjeldende.

3. Inngåelse av leveringsavtaler

3.1. Våre tilbud er ikke bindende. Leveringsavtaler (kjøps- og produksjonsavtaler) blir først juridisk bindende for oss med en skriftlig ordrebekreftelse, når vi leverer varen eller sender faktura.

Vår ordrebekreftelse angir det eksakte innholdet i leveringsavtalen (leveransens omfang, priser og andre spesielle bestemmelser), og anses som akseptert av kunden hvis denne ikke motstrider dette i løpet av tre dager fra levering.

3.2. Vi har rett til å endre de kontraktsfestede ytelsene eller avvike fra dem hvis det er en god grunn for endringen eller avviket, og hvis endringen eller avviket er rimelig for kunden.

4. Priser

4.1. Prisene vi har offentliggjort eller bekreftet gjelder varer uten emballasje, fra PREFAs fabrikk i Wasungen og eksklusiv moms. Med unntak av prisene i ordrebekreftelsen anses alle prisene fra oss som ikke bindende.

4.2. Hvis det oppstår en ekstraordinær økning av råvareprisene etter at prisene er avtalt, har vi rett til å overføre denne prisøkningen til kunden, slik at den avtalte prisen økes tilsvarende.

5. Valuta

5.1. Leveranser beregnes i prinsippet i Euro, og skal også betales i Euro.

5.2. Hvis det inngås en uttrykkelig avtale om betaling i utenlandsk valuta skjer faktureringen på en slik måte at vi unngår enhver valutarisiko. Dette skjer ved at man sammenligner den gjennomsnittlige kursen for den avtalte valutaen på børsen i Frankfurt den dagen ordrebekreftelsen ble levert og denne kursen den dagen betalingen ble mottatt. Hvis sistnevnte kurs er lavere enn den førstnevnte økes fakturabeløpet tilsvarende og kunden må betale differansen i den valutaen som angis på fakturaen.

6. Betaling og for sen betaling

6.1. Fakturabeløpet uten fratrekk skal betales innen åtte dager etter fakturadato.

6.2. Kunden har ikke rett til å nekte å ta i mot ytelser eller å holde tilbake betaling, eller til avregning mot motkrav, unntatt når vi skriftlig har akseptert kundens krav eller kundens krav er rettskraftig. Hvis vi har akseptert en reklamasjon er kunden bare forpliktet til å betale den delen av leveransen som kan brukes.

6.3. Hvis vi i enkelte tilfeller aksepterer diskonterbare veksler eller sjekker fra kunder, godskrives disse etter at renter og omkostninger er trukket fra forutsatt at de er mottatt på riktig måte.

6.4. Ved for sen betaling eller hvis vi blir kjent med at kunden har betalingsproblemer har vi rett til å legge alle fordringer som fremdeles er åpne til forfall umiddelbart, og samtidig innstille alle videre leveranser, å heve kontrakter som ikke allerede er oppfylt, og å bare utføre utestående leveranser mot forhåndsbetaling.

6.5. Kunden må betale forsinkelsesrente på nivå med de vanlige bankrentene, men minst 5 % over den tyske sentralbankens gjeldende styringsrente. Dessuten må han refundere alle purre- og inkassoomkostninger. Kunden har rett til å dokumentere at det ikke er en skade eller at skaden er ubetydelig.

7. Produkt

7.1. Kvaliteten på produktet bestemmes av vår ordrebekreftelse, våre tekniske beskrivelser, de relevante DIN-standardene og de tekniske produksjonsmulighetene i fabrikken, der en kvalitetsforskrift som er angitt ovenfor utelukker en som står nedenfor.

7.2. Ved levering av masseproduserte varer er et avvik på vekt og antall osv., samt en feilkvote på inntil 3 % tillatt. De mengdeenhetene vi har angitt ligger til grunn for beregningen av fakturaverdien.

8. Levering og overføring av risiko

8.1. Leveransen anses som fullført når vi har

  • gjort produktet tilgjengelig for henting av kunden på fabrikken eller et annet salgssted eller
  • levert produktet til befrakteren eller transportøren, også når vi betaler kostnadene for transporten.

8.2. Når leveringen er utført iht. forrige underpunkt overføres også risikoen for produktet til kunden.

8.3. Hvis vi har ansvar for forsendelsen - på vår eller kundens kostnad - står vi fritt til å velge transportmiddel.

8.4. Ved fraktfri levering til utlandet belastes kunden alle toll- og andre innførselsavgifter.

9. Leveringsdatoer

9.1. Hvis ikke annet er avtalt er leveringsdatoen omtrentlige og ikke bindende.

9.2. Hvis vi overskrider avtalte leveringsdatoer i urimelig grad kan kunden heve kontrakten etter å ha satt en rimelig forlenget frist. Hvis overskridelsen av leveringsdatoen skyldes driftsmessige forhold, som vi ikke kan avverge med rimelige midler (spesielt streiker, driftsavvik, mangel på råmaterialer og lignende), har kunden først rett til å heve kontrakten etter at fristen er overskredet med 2 måneder og etter å ha satt en rimelig forlenget frist.

9.3. Kunden må straks hente varer som er varslet som leveringsklare. Hvis ikke har vi rett til å lagre varen etter vår vurdering på kundens kostnad og risiko, og å fakturere varen umiddelbart.

10. Eiendomsforbehold

10.1. Den leverte varen forblir vår eiendom gjennom eiendomsforbehold fram til kjøpesummen er betalt og til alle fordringer som følger av forretningsforbindelsen og fordringer som oppstår i forbindelse med produktet er innfridd. Å sette enkelte fordringer på en løpende faktura eller et fradrag i saldo etter samtykke opphever ikke eiendomsforbeholdet. Hvis kunden begrunner et vekselansvar fra Prefa i forbindelse med betaling av kjøpesummen oppheves ikke eiendomsforbeholdet før vekselen er innløst med kunden som trassat.

10.2. Hvis kunden bearbeider en vare med eiendomsforbehold til en ny mobil gjenstand, tilfaller bearbeidingen oss, uten at vi er forpliktet til dette. Den nye gjenstanden blir vår eiendom. Ved bearbeiding sammen med en vare som ikke tilhører oss får vi medeierskap til den nye gjenstanden basert på verdien på varen med eiendomsforbehold i forhold til verdien på den andre varen på det tidspunktet bearbeiding skjedde. Hvis varen med eiendomsforbehold settes sammen med eller blandes med en vare som ikke tilhører oss iht. §§ 947, 948 i tyske BGB, blir vi medeier i henhold til de juridiske bestemmelsene. Hvis kunden erverver eiendom ved en forbindelse eller blanding, overfører han allerede nå medeierskap iht. forholdet på verdien av varen med eiendomsforbehold og varen på det tidspunktet forbindelsen eller blandingen skjedde. I disse tilfellene må kunden oppbevare gjenstanden som er vår eiendom eller som vi er medeiere av, og som ev. er vare med eiendomsforbehold uten kostnad iht. bestemmelsene under.

10.3. Hvis kunden selger en vare med eiendomsforbehold, alene eller sammen med en vare som ikke tilhører oss, overlater kunden fordringene som oppstår på grunn av videresalget i forhold til verdien på varen med eiendomsforbehold med alle tilhørende rettigheter og med prioritet foran andre. Vi godtar overdragelsen. Verdien på varen med eiendomsforbehold er vår fakturabeløpet pluss en tilleggsavgift på 10 %, som ikke kommer til anvendelse hvis den strider mot tredjeparts rettigheter. Når en vare som vi er medeier i videreselges, blir vår overdragelse av fordringen det beløp som tilsvarer verdien av vår andel av varen. Punkt 10.1. Avsnitt 2 gjelder tilsvarende for forlenget eiendomsforbehold, forhåndsoverdragelsen iht. punkt 10.3. Avsnitt 1 og 3 gjelder også utestående saldo.

10.4. Hvis en vare med eiendomsforbehold integreres som en vesentlig del av tredjeparts eiendom, overdrar kunden erstatningskravet som oppstår mot tredjepart eller den det angår med verdien av varen med eiendomsforbehold med alle tilhørende rettigheter, inkludert krav om å innfri et pant med prioritet foran andre. Vi godtar overdragelsen. Punkt 10.3. Avsnitt 2 og 3 gjelder på samme måte.

10.5. Hvis en vare med eiendomsforbehold integreres som en vesentlig del av kundens eiendom, overdrar kunden fordringene som oppstår som følge av videresalget av eiendommen eller retten til eiendommen med verdien av varen med eiendomsforbehold med alle tilhørende rettigheter og med prioritet foran andre. Overdragelsen omfatter også kundens utestående saldo. Vi godtar overdragelsen. Punkt 10.2. Avsnitt 2 og 3 gjelder på samme måte.

10.6. Kunden har bare rett til å videreselge, bruke eller montere varen med eiendomsforbehold bare innenfor normal forretningsvirksomhet, og bare under forutsetning av at fordringene i henhold til punkt 10.3., 10.4. og 10.5. faktisk overdras til oss. Denne retten oppheves når kunden blir forsinket med betalingen av varen med eiendomsforbehold. Kunden har ikke rett til å disponere varen med eiendomsforbehold på annen måte, spesielt ikke å pantsette eller sette som sikkerhet. Han er forpliktet til å sikre våre rettigheter ved videresalg av varen med eiendomsforbehold med krav om kjøpesummen på kreditt.

10.7. På forespørsel fra oss er kunden forpliktet til å gi opplysninger om antall varer med eiendomsforbehold - inkludert videresolgte varer med eiendomsforbehold. Hvis kunden betaler for sent har vi rett til å kreve at varen med eiendomsforbehold utleveres midlertidig for kundens regning, også uten at retten til å heve kontrakten og uten at kunden har satt en forlenget frist. For å gjennomføre vårt utleveringskrav har vi også rett til å gå inn i kundens lokaler og hente varen med eiendomsforbehold, etter å ha varslet på forhånd og avtalt tidspunkt. Vi har rett til å ta de utleverte varene med eiendomsforbehold for å innfri våre krav, hvis vi enten har hevet kontrakten eller hvis forutsetningen for å gjøre krav om erstatning gjeldende på grunn av mislighold er innfridd. At eiendomsforbeholdet gjøres gjeldende, spesielt retur eller utpanting, eller bruk av gjenstanden gjelder bare som en heving av kontrakten hvis vi gir uttrykkelig uttrykk for det i skriftlig form.

10.8. Vi gir kunden rett til å inndrive de overdratte fordringene iht. punkt 10.3., 10.4. og 10.5., med forbehold om tilbakekalling. Vi gjør ikke bruk av vår egen inndrivelsesfullmakt så lenge kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser, også overfor tredjepart. Hvis vi forlanger det må kunden navngi kreditorene for de overdratte fordringene, og vise disse overdragelsen. Vi har også rett til å vise overdragelsen til kreditorene selv. Kunden er forpliktet til å gi nødvendig informasjon og underlag for at våre rettigheter skal gjøres gjeldende overfor tredjepart, spesielt kjøperne med adresse.

10.9. Kunden må informerer oss umiddelbart om tredjeparts tvangsfullbyrdelsestiltak i varen med eiendomsforbehold eller i de overdratte fordringene, samtidig som underlagene som er nødvendige for innsigelsen leveres til oss. Dette gjelder også for andre typer inngrep.

10.10. Ved betalingsstopp, begjæring eller åpning av konkursbehandling, en akkord utenfor domstolene oppheves retten til videresalg, bruk eller montering av varen med eiendomsforbehold, og retten til å inndrive overdratte fordringer. Om en sjekk eller veksel ikke godtas oppheves også retten til inndrivelse.

10.11. Sikkerhetene som vi har krevd omfatter også alle forpliktelser som bobestyreren legger til grunn for sitt betalingsvalg i tilfelle konkurs.

11. Reklamasjon og mangelskrav

11.1. Kunden må undersøke produktet umiddelbart etter levering, såfremt dette er mulig ut fra normal forretningsvirksomhet, og straks gjøre oss oppmerksom på det hvis han finner en feil. Hvis kunden unnlater å varsle anses varen som akseptert, om det ikke dreier seg om feil som ikke kunne oppdages ved undersøkelsen. Hvis en slik feil viser seg senere, må man varsle fra umiddelbart etter at dette er oppdaget. Hvis ikke anses varen som akseptert, også i forhold til denne feilen. Varselet må alltid (iht. punkt 2.) sendes skriftlig.

11.2. Mangelskrav, unntatt krav om erstatning på grunn av skader på liv, kropp og helse, foreldes etter ett år etter at saken er sendt inn, hvis det ikke gjelder en lengre foreldelsesfrist iht. juridiske forskrifter.

11.3. Hvis kunden ønsker avhjelp kan vil velge mellom omlevering og retting. 11.4. Vi yter bare erstatning under vilkårene i punkt 12.

11.5. Mangelskrav gjelder bare vår umiddelbare kunde, og kan ikke overdras.

12. Erstatning og heving

12.1. Vi tar bare ansvar for skader hvis disse skyldes en forsettlig eller grov uaktsomhet fra vår side, våre juridiske representanter eller andre representanter.

12.2. Uten denne begrensningen er vi ansvarlige for skader på liv, kropp og helse, også ved et litt uaktsomt brudd på forpliktelsene fra vår, våre juridiske representanter eller våre andre representanters side.

12.3. Ut over punkt 12.1. er vi også ansvarlige ved et litt uaktsomt brudd på vesentlig forpliktelser fra vår, våre juridiske representanter eller våre andre representanters side. I dette tilfellet omfatter ansvaret likevel ikke skader i henhold til avtalen eller bransjetypiske eller ikke forutsigbare skader.

12.4. Ut over dette er vi også ansvarlige i henhold til forskriftene i produktansvarsloven.

12.5. Kunden har ikke rett til å heve et kjøp som ikke skyldes en feil med produktet, såfremt det ikke skyldes et avtalebrudd fra vår side.

13. Opphavsrett

13.1. Den teknologien for produksjon og utforming av våre produkter som vi har utviklet som en del av forberedelsen eller gjennomføringen av leveransen er spesielt beskyttet, også dersom det ikke foreligger juridisk opphavsrett (patentrettigheter, mønsterbeskyttelse o.l.). Kunden har ikke rett til å bruke denne teknologien som er gjort tilgjengelig for ham ved overlevering av konstruksjoner, leveranse, opplysning om produksjonsprosessen og lignende til egen produksjon - eventuelt også etter teknisk videreutvikling - eller å gjøre den tilgjengelig for tredjepart. Hvis kunden ikke overholder denne avtaleforpliktelsen kan vi bruke alle sivilrettslige skritt som den juridiske opphavsretten tillater for lovovertredelser.

13.2. Kunden har ansvar for at tredjeparts rettigheter, f.eks. patentrettigheter, mønsterbeskyttelse og lignende ikke brytes ved produksjonen av de bestilte produktene iht. til hans spesifikasjon. Han må holde oss skadesløse for alle krav som oppstår i forbindelse med dette.

14. Verktøy

Verktøy som vi lager for å produsere de bestilte produktene forblir vår eiendom, også når kunden betaler verktøykostnadene.

15. Gjennomføringssted og verneting

15.1. Gjennomføringsstedet for alle tjenester i avtalen (spesielt leveranser, betalinger inkludert krav på sjekker og veksler) er vårt hovedkontor i Wasungen.

15.2. For alle kontraktsfestede eller straffbare krav i avtalen eller om innholdet i avtalen gjelder følgende: Hvis begge avtalepartene er næringsdrivende, juridiske personer i henhold til offentlig rett, eller andre eiendeler i henhold til offentlig rett, er vernetinget etter vårt valg vårt kontor i Wasungen eller kontoret til våre jurister i München. Ovenstående bestemmelser gjelder ikke hvis tvisten gjelder noe annet enn eiendomsrett, eller hvis et eksklusiv verneting er angitt for klagen.

15.3. Hvis kunden ikke har noe generelt verneting i Tyskland, eller hvis parten som klagen retter seg mot har flyttet bosted eller normalt oppholdssted uten for Tyskland etter at avtalen er inngått, eller hvis bosted eller normalt oppholdssted er ukjent på det tidspunktet når klagen fremsettes, kan vi velge at vernetinget er vårt kontor i Wasungen eller kontoret til våre jurister i München.

15.4. Vi kan også velge den domstolen som er ansvarlig i henhold til loven.

15.5. Det er kun tysk rett som er gjeldende.

WASUNGEN, NOVEMBER 2003
PREFA GMBH, TAK OG FASADER I ALUMINIUM

Med forbehold om feil og trykkfeil! 

 

Til toppen